Zasady Ochrony Prywatności

[data wejścia w życie: 18.03.2019]

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Tatrzański Park Narodowy gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników, w celach funkcjonalnych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez naszą stronę internetową.

II. Ochrona danych osobowych

Administratorem strony internetowej podhalanie.tpn.pl oraz administratorem danych osobowych rejestrujących konto lub dokonujących zakupu produktów objętych ofertą sklepu jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, posiadający NIP: 7361715304, dalej: my.

W ramach działalności prowadzonej za pośrednictwem witryny internetowej podhalanie.tpn.pl zajmujemy się sprzedażą produktów promujących Tatrzański Park Narodowy oraz wszelkich innych związanych z tematyką tatrzańską.

Realizacja tak zakreślonego zadania wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, czyli wykonywania na tych danych pewnych operacji w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie. W ramach strony internetowej podhalanie.tpn.pl przetwarzamy dane osobowe osób rejestrujących konto w celu złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu oraz dokonujących zakupu bez rejestracji. Poza wymienionymi przypadkami za pośrednictwem strony nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przeglądających jej treść. Jednakże w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta naszego sklepu w niniejszym dokumencie opisano również zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane są lub mogą być przetwarzane, a zostały nam podane do informacji w ramach kierowanych do nas zapytań lub reklamacji w formie telefonicznej lub e-mailowej na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz zakładce „Dane kontaktowe”.

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy według następującego porządku:

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Podstawa prawnaCele przetwarzania
lub prawnie uzasadniony interes
Okres przechowywania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO(wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego)obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produktyokres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO(wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu)obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO(prawnie uzasadniony interes)dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowieńokres dochodzenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy sprzedaży
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO(Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.)obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowegoobowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO(prawnie uzasadniony interes)udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, podjęcie dalszych działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się5 lat od momentu wpłynięcia korespondencji

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do składania zamówień na produkty objęte ofertą sklepu lub rejestracji, prowadzenia konta internetowego lub udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień lub skierowanych do nas zapytań.

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy, którzy zajmują się obsługą sklepu internetowego i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Każdemu pracownikowi zaangażowanemu w wykonanie projektu wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań (np. obsługa informatyczna). W takim przypadku udostępnienie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia, w których zobowiązujemy naszych współpracowników do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonym do przetwarzania danym osobowym. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online). Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom składającym zamówienia, rejestrującym konto lub kontaktującym się z nami przysługują następujące uprawnienia:

UprawnieniePodstawa prawna przetwarzania
wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)obowiązek nałożony przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
prawo cofnięcia wyrażonej zgodyNIENIENIE
prawo dostępu do treści swoich danych osobowychTAKTAKTAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowychTAKTAKTAK
prawo przeniesienia danych osobowychTAKNIENIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychNIETAKNIE
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychTAKTAKNIE

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia, rejestracja konta internetowego, a także kontaktowanie się z nami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie lub w klauzulach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, będą przez nas bieżąco informowane o zmianach w zakresie reguł przetwarzania ich danych osobowych drogą elektroniczną albo telefonicznie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłosić do Inspektora Ochrony Danych na adres: daneosobowe@tpn.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.

Kup
książkę